REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POMOCY ZDALNEJ

 

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad świadczenia usług „Pomocy zdalnej”, zwanej w treści regulaminu „PZ” przez XE Daniel Cyris z siedzibą w Opolu (45-920), przy ul. Jagiełły 24, NIP: 754-19-75-739, REGON: 532407758, zwanego dalej w treści regulaminu „XE” oraz warunków jej wykonania, z uwzględnieniem wzajemnych zobowiązań podmiotu świadczącego usługi, jak również Klientów z nich korzystających.

§ 1

 1. PZ obejmuje realizację usług informatycznych w zakresie dotyczącym obsługi urządzeń IT, w tym oprogramowania komputerowego. Podstawą udzielenia pomocy przez diagnozującego problem jest uzyskanie od Klienta wyczerpujących informacji definiujących usterkę/nieprawidłowość w działaniu urządzenia, którym Klient dysponuje (do których jest uprawniony).
 2. Zakres PZ nie obejmuje usług eksperckich (prac programistycznych, naprawy baz danych, itp.).

 

§ 2

 1. Warunki przystąpienia do realizacji usług świadczenia PZ przez XE:
 • dostęp do Internetu – element konieczny do wykonania usługi, przy czym XE nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonania PZ, w sytuacji gdy parametry prędkości Internetu leżące po stronie Klienta są zbyt niskie, gdy nastąpi przerwa w dostępie do usługi, awarii czy konserwacji systemów teleinformatycznych;
 • podanie przez Klienta jego danych (imienia, nazwiska, firmy, adresu NIP, adresu e-mail, nr telefonu do kontaktu), jak również akceptacja warunków określonych w przedmiotowym regulaminie.
 1. Klient przed przystąpieniem do wykonania usługi zobowiązany jest do nadesłania XE  e-maila potwierdzającego zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacji jego warunków. Brak wiadomości e-mailowej o zatwierdzeniu warunków regulaminu stanowił będzie podstawę do wstrzymania się przez XE od podjęcia zleconych przez Klienta usług.

 

§ 3

 1. PZ udzielana będzie Klientowi za pośrednictwem programu Any Desk, Team Viewer lub innych programów, dostępnych na rynku usług informatycznych, których przeznaczeniem jest świadczenie pomocy zdalnej, do których wykupioną licencję posiada XE.
 2. Przed przystąpieniem przez XE do wykonania usługi PZ Klient informowany jest o konieczności wykonania kopii zapasowych ważnych dla niego danych oraz pouczony zostaje o ryzyku utraty danych, w przypadku ich nie utworzenia.
 3. Przy realizacji usługi PZ wymagany jest udział Klienta, który w trakcie sesji PZ (od jej początku do końca) będzie obecny przy komputerze; w razie potrzeby będzie współpracował z XE przy wykonaniu usługi, stosował się do instrukcji oraz zaleceń wykonanych w ramach realizacji usługi. (Klient podczas wykonywania usługi nie powinien podejmować żadnych czynności, które mogą spowodować utrudnienia w wykonaniu przez XE usługi PZ).
 4. Zakłócenie przez Klienta wykonanej przez XE usługi PZ upoważnia XE do odstąpienia od wykonania usługi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 6 regulaminu.
 5. Dostęp do komputera Klienta możliwy jest jedynie po pobraniu i uruchomieniu programów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  (Po wyłączeniu programów i zakończeniu sesji PZ, XE nie ma
  możliwości ponownego połączenia się z komputerem Klienta).

 

§ 4

 1. Wszelkie dane i informacje uzyskane przez XE na temat oprogramowania Klienta potrzebne do zrealizowania usługi są poufne, wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania usługi, nie są w żaden sposób wykorzystywane ani przechowywane.
 2. Zachowanie poufności przez XE obowiązuje również po wykonaniu usługi PZ.

 

§ 5

 1. PZ świadczona będzie Klientowi zgodnie z ustaleniami poczynionymi z XE. Każdy z Klientów traktowany będzie w sposób indywidualny, w zależności od potrzeb.
 2. W ciągu godziny od otrzymania przez XE formularza zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.xe.opole.pl (w tym po otrzymaniu od Klienta akceptacji warunków niniejszego regulaminu), XE skontaktuje się z Klientem celem ustalenia terminu wykonania usługi.
 3. Usługa wykonywana będzie w godzinach od 8.00 – 16.00, w tygodniu roboczym.

 

§ 6

 1. Za wykonanie PZ XE przysługiwało będzie wynagrodzenie w kwocie ustalonej z Klientem.
 2. Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie długości trwania sesji PZ, przyjmując, iż każde rozpoczęte 20 minut wykonania usługi przy użyciu programów,   o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu, skutkować będzie obciążeniem Klienta kwotą 40, 00 zł netto +VAT.
 3. Każdorazowe przekroczenie 20 minut wykonania usługi w ramach PZ, o którym mowa w ust. powyżej, upoważnia XE do naliczenia kolejnych 40, 00 zł netto +VAT, tytułem wynagrodzenia za wykonaną usługę.
 4. Za wykonaną usługę XE wystawi Klientowi fakturę VAT, którą prześle Klientowi w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w zgłoszeniu adres e-mailowy.

 

§ 7

 1. W przypadku kiedy PZ będzie niewystarczająca do zdiagnozowania problemu Klienta, XE poinformuje go o innych proponowanych możliwościach, wskazując ich zakres oraz cenę.
 2. Informacja, o której mowa w ust. powyżej zostanie przekazana Klientowi w formie pisemnej, na wskazany przez Klienta adres e-mailowy lub telefonicznie, przy czym warunkiem do przystąpienia  do dalszych etapów serwisowych będzie uzyskanie pisemnej zgody Klienta przesłanej na adres e-mailowy XE.

 

§ 8

 1. XE nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny urządzenia obsługiwanego w ramach realizacji PZ.
 2. XE nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, programów i innych niepożądanych następstw spowodowanych wykonaniem PZ, jeżeli do utraty danych doszło na skutek okoliczności niezawinionych przez XE lub jeżeli o ryzyku ich utraty XE powiadomiło Klienta.
 3. XE nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Klienta sprzecznych ze wskazówkami uzyskanymi w drodze konsultacji w ramach świadczonych przez XE usług.
 4. Odpowiedzialność XE z tytułu wykonania PZ ograniczona jest do wysokości pobranego wynagrodzenia za wykonanie usługi i nie obejmuje innych szkód majątkowych, jakie mogą wystąpić po stronie Klienta.

 

§ 9

 1. Skorzystanie z usługi PZ oznacza akceptację w.w. regulaminu.
 2. XE zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie ewentualne zmiany regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: xe.opole.pl.
 4. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Klientów na zasadach niniejszego regulaminu do czasu jego zmiany.